Domena .EU w obliczu BREXIT-u

Z początkiem lutego 2020 roku, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Zawarta wówczas umowa o wystąpieniu, zakłada okres przejściowy sięgający co najmniej do ostatniego dnia bieżącego roku. W tym czasie przedsiębiorstwa, organizacje oraz inne podmioty będące ulokowane na terenie Anglii, będą nadal miały możliwość posiadania oraz rejestrowania domen .eu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002, zmienionego rozporządzeniem (UE) 2019/517, następujące osoby, przedsiębiorstwa i organizacje mogą zarejestrować nazwy domen .eu:


- obywatele Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania
- osoby nie będące obywatelami Unii Europejskie, ale zamieszkujące na terenie jednego z państw członkowskich
- przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej
- organizacje z siedzibą w Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego

Po zakończeniu okresu przejściowego, firmy, przedsiębiorstwa oraz wszelkie organizacje z Wielkiej Brytanii mające tam siedzibę, ale nie w Unii Europejskiej; obywatele Wielkiej Brytanii nie posiadający statusu rezydenta jednego z państw członkowskich oraz tożsami obywatele Zjednoczonego Królestwa przy czym nie posiadający obywatelstwa Unii, nie będą mieli prawa do posiadania i posługiwania się domeną .eu.

Okres przejściowy zakończy się z dniem 31 grudnia bieżącego roku, chyba że oba zainteresowane podmioty tj. Unia oraz Wielka Brytania dojdą wcześniej do nowego porozumienia przed 1 lipca.


Jeżeli okres ten nie zostanie przedłużony, EURid będzie zmuszony wprowadzić w życie nowe środki:

1. Nowe wytyczne

Z dniem 1 stycznia 2021 roku., godziną 00:00:00 CET, EURid nie zezwoli na rejestrację nowej nazwy domeny przez rejestrujących w Wielkiej Brytanii. Nie będzie możliwe zwykłe przeniesienie i przeniesienie poprzez aktualizację nazwy domeny do rejestrującego w Zjednoczonym Królestwie.


2. Dotychczasowe rejestracje


W dniu 1 października 2020 r. EURid wszyscy rejestrujący w Wielkiej Brytanii oraz ich rejestratorzy, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o utracie uprawień z dniem 1 stycznia 2021 roku. Mogą temu zapobiec o ile wykażą zgodność z wytycznymi regulacyjnymi, aktualizując swoje dane rejestracyjne jeszcze przed upływem bieżącego roku. Powinni wówczas wskazać podmiot prawnie ustanowiony w jednym z państw członkowskich lub uaktualniając miejsce zamieszkania wskazując na jedno z tych państw oraz potwierdzając wyraźnym dowodem obywatelstwo.

W dniu 21 grudnia 2020 roku, EURid wyśle ponowne zawiadomienia wszystkim rejestrującym w Wielkiej Brytanii oraz ich rejestratorom, którzy przed tą datą nie wykazali ciągłej zgodności z panującymi wytycznymi, o ryzyku utraty dostępu do domeny .eu.

W dniu 1 stycznia 2021 roku, z godziną 00:00:00 CET, EURid, dostaną już wysłane informacje o braku zgodności nazwy domeny z nowo panującymi regulacjami, a co za tym idzie jej wycofaniu. Nazwy domen rejestrującego w Wielkiej Brytanii, który nie wykazał prawa do jej posiadania na mocy nowo wypracowanych ustaleń na linii Unia Europejska – Wielka Brytania, przestaną istnieć i zostaną usunięte z pliku strefy i nie będą mogły już obsługiwać żadnych aktywnych kont.

Po upływie roku od okresu przejściowego, tj. 1 stycznia 2022 r. 00:00:00 CET, wszystkie dotychczasowe nazwy domen, których to dotyczy wrócą do ogólnodostępnego obiegu.

wróć