RODO - Ochrona
Danych Osobowych

Ochrona Twojej prywatności i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla nas bardzo ważne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, pragniemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe. Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych opisują nasze zasady postępowania w tym zakresie, abyś miał/miała pełną wiedzę na temat sposobu, w jaki korzystamy z Twoich danych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), pragniemy poinformować, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000090753, NIP: 5542468096, REGON: 093031034 ("Spółka"). Możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@domena.pl, telefonicznie pod numerem: 52 366 77 77 lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Domena.pl pełni Janusz Niezbrzycki. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Domena.pl w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@domena.pl lub korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Domena.pl ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, takich jak świadczenie usług dostępnych na stronie domena.pl. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych, takich jak rozpatrzenie reklamacji lub dochodzenie roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na platformie Administratora domena.pl współpracującym ze Spółką odbiorcom danych osobowych (podwykonawcom). W przypadku rejestracji domen międzynarodowych, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich, szczególnie do:

 • https://www.eurodns.com/
 • https://www.rrpproxy.net/
 • https://publicdomainregistry.com/
 • https://eurid.eu/en/
 • https://joker.com/
 • https://www.ascio.com/

Okres przechowywania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi oraz przez okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych, takich jak rozpatrywanie reklamacji lub dochodzenie roszczeń.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do świadczenia usług dostępnych na platformie domena.pl, takich jak zawarcie i wykonanie umów o świadczenie tych usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać z zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępnej na platformie domena.pl. Nasz system ocenia dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie poprawnego wypełnienia wszystkich wymaganych pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy, ukończenia przez Ciebie 16 lat oraz uzyskania zgody Twojego opiekuna prawnego, jeśli nie ukończyłeś/aś jeszcze 16 lat. Jeśli nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól poprawnymi danymi w naszym formularzu elektronicznym lub - jeśli nie ukończyłeś/aś jeszcze 16 lat - Twój opiekun prawny nie wyrazi zgody na dokonanie przez Ciebie czynności prawnej lub nie poda swoich danych osobowych, nasz system automatycznie odmówi zawarcia umowy, a Ty nie będziesz mógł/mogła skorzystać z żądanej usługi dostępnej na platformie domena.pl.

Profilowanie danych osobowych

Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o usługę nie będą profilowane.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i ich poprawiania zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do żądania usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 77 RODO.

ZAKOŃCZENIE:

Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Twój prywatny komfort i bezpieczeństwo są dla nas niezwykle istotne, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować poufność i odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną na adres iod@domena.pl lub korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Domena.pl ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz.